หลักสูตรระบบการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี IoT

฿12,000.00

Category:

Description

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT) ในการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะผ่าน Application บน Smartphone โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้พื้นฐาน และฝึกปฏิบัติต่อระบบจริง และได้รับระบบจัดการน้ำอัจฉริยะ พร้อมด้วยชุดเซ็นเซอร์ วัดอุณหภูมิ และความชื้น ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง จำนวน 1 ชุด

ความคาดหวังหลังร่วมกิจกรรม

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบการให้น้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola Powered Automatic Irrigation System)
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถผันตัวเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ภาคการเกษตร (Young Smart Maker for Agriculture)

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเกษตรกร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน ๓๐ คน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

เกษตรกร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ที่ต้องนำมาในวันอบรม

ผู้เข้าร่วมอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ในการอบรม

รายละเอียดการอบรม 
แนวคิดเกี่ยวกับ IoT และองค์ประกอบต่าง ๆ ทำความรู้จักกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการพัฒนา

 • ความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นสำหรับการสร้างนวัตกรรมด้าน IoT
 • แนะนำบอร์ดประยุกต์ใช้งาน ESP32 ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง
 • ติดตั้งโปรแกรมที่จะใช้พัฒนาบอร์ดด้วย Platform Arduino IDE พร้อมทดสอบการทำงานเบื้องต้น

Workshop#1

 • ทดสอบการเชื่อมต่อบอร์ดกับ WiFi
 • ทำความรู้จักกับ Sensor และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ

Workshop#2

 • ทดสอบการเขียนโปรแกรมรับค่าจาก Sensor วัดอุณหภูมิ/ความชื้นในอาการ และความชื้นในดิน แล้วนำมาแสดงผลผ่านทาง Serial monitor
 • ทดสอบการนำข้อมูลที่ได้มาแสดงผลในรูปแบบกราฟบน Dashboard

Workshop#3

 • ทดสอบการเขียนโปรแกรมแบบ Multi-Tasking
 • ทดสอบโหมดการประหยัดพลังงาน
 • ทำความรู้จักกับ Line Notify เพื่อให้อุปกรณ์สื่อสารผ่าน Application Line ได้

Workshop#3 (ต่อ)

 • การเชื่อมต่อบอร์ดกับ Cloud Platform
 • ทดสอบบอร์ดกับการใช้งานร่วมกับ Blynk Application ทั้ง Android/iOS

Workshop#4

 • แนะนำแนวคิดและการพัฒนาโปรแกรมเพื่อควบคุมบอร์ดในการควบคุมระบบรดน้ำอัตโนมัติ ผ่านมือถือ
 • ทดสอบการทำงานระบบควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติ เพื่อนำไปใช้งานได้จริง ๆ
 • สรุปเนื้อหาและแนวทางการนำไปพัฒนาต่อยอด

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หลักสูตรระบบการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี IoT”

Your email address will not be published. Required fields are marked *