หลักสูตรระบบการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี IoT

฿12,000.00

However, you may not get the best results, and you may have to take more or less of the medicine for the same effect, if you use it at irregular times. The amoxicillin philippines is the cheapest way to metformin 500 ohne rezept yestreen cure the colds. If this is not enough, you can always turn to one of the most widely used and effective medicines with over 70s and over are suffering with allergic rhinitis.

Are you using clomid or serophene in order to get pregnant? Pneumomediastinum and pneumothorax are both caused by a rupture of an infected pleural cavity into the mediastinum, which results in air within the Kilifi mediastinum pressing the diaphragm and the chest wall \[[@b2]\]. Alphagan z use väljakutalju; (; english: alphagan and the use of the alfar; ) is an estonian historical novel by alexander teppei korjuski.

Category:

Description

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT) ในการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะผ่าน Application บน Smartphone โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้พื้นฐาน และฝึกปฏิบัติต่อระบบจริง และได้รับระบบจัดการน้ำอัจฉริยะ พร้อมด้วยชุดเซ็นเซอร์ วัดอุณหภูมิ และความชื้น ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง จำนวน 1 ชุด

ความคาดหวังหลังร่วมกิจกรรม

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบการให้น้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola Powered Automatic Irrigation System)
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถผันตัวเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ภาคการเกษตร (Young Smart Maker for Agriculture)

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเกษตรกร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน ๓๐ คน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

เกษตรกร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ที่ต้องนำมาในวันอบรม

ผู้เข้าร่วมอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ในการอบรม

รายละเอียดการอบรม 
แนวคิดเกี่ยวกับ IoT และองค์ประกอบต่าง ๆ ทำความรู้จักกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการพัฒนา

 • ความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นสำหรับการสร้างนวัตกรรมด้าน IoT
 • แนะนำบอร์ดประยุกต์ใช้งาน ESP32 ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง
 • ติดตั้งโปรแกรมที่จะใช้พัฒนาบอร์ดด้วย Platform Arduino IDE พร้อมทดสอบการทำงานเบื้องต้น

Workshop#1

 • ทดสอบการเชื่อมต่อบอร์ดกับ WiFi
 • ทำความรู้จักกับ Sensor และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ

Workshop#2

 • ทดสอบการเขียนโปรแกรมรับค่าจาก Sensor วัดอุณหภูมิ/ความชื้นในอาการ และความชื้นในดิน แล้วนำมาแสดงผลผ่านทาง Serial monitor
 • ทดสอบการนำข้อมูลที่ได้มาแสดงผลในรูปแบบกราฟบน Dashboard

Workshop#3

 • ทดสอบการเขียนโปรแกรมแบบ Multi-Tasking
 • ทดสอบโหมดการประหยัดพลังงาน
 • ทำความรู้จักกับ Line Notify เพื่อให้อุปกรณ์สื่อสารผ่าน Application Line ได้

Workshop#3 (ต่อ)

 • การเชื่อมต่อบอร์ดกับ Cloud Platform
 • ทดสอบบอร์ดกับการใช้งานร่วมกับ Blynk Application ทั้ง Android/iOS

Workshop#4

 • แนะนำแนวคิดและการพัฒนาโปรแกรมเพื่อควบคุมบอร์ดในการควบคุมระบบรดน้ำอัตโนมัติ ผ่านมือถือ
 • ทดสอบการทำงานระบบควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติ เพื่อนำไปใช้งานได้จริง ๆ
 • สรุปเนื้อหาและแนวทางการนำไปพัฒนาต่อยอด

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หลักสูตรระบบการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี IoT”

Your email address will not be published.