หลักสูตร Startup Smart Farmer

หลักสูตร Startup Smart Farmer

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบให้น้ำเกษตรอัจฉริยะด้วย Board depaAG ระยะเวลาการอบรม 7 ชม เป้าหมายการอบรม เพื่อต้องการจะพัฒนาบุคคลากรด้านการเกษตร และผู้เกี่ยวข้องให้ได้รับความรู้…