Showing all 4 results

 • Sale!

  Wet and Dry Water Level ท่อดูน้ำ

  Rated 0 out of 5
  ฿27,000.00

  Growing Need for Water Management Solutions: Water scarcity and effective water management have become critical concerns in agricultural practices, particularly in paddy cultivation. Farmers are increasingly seeking innovative solutions to optimize water usage, prevent water scarcity or excess, and ensure sustainable farming practices. This growing need presents a significant market opportunity for an IoT device that specifically addresses water management in paddy fields.

 • Sale!

  หลักสูตรการใช้งานบอร์ด depaAg ในงานจริง สำหรับการควบคุม การให้น้ำเพื่อการเกษตร

  Rated 0 out of 5
  ฿5,900.00

 • หลักสูตรระบบการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี IoT

  Rated 0 out of 5
  ฿12,000.00

  วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT) ในการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะผ่าน Application บน Smartphone โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้พื้นฐาน และฝึกปฏิบัติต่อระบบจริง และได้รับระบบจัดการน้ำอัจฉริยะ พร้อมด้วยชุดเซ็นเซอร์ วัดอุณหภูมิ และความชื้น ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง จำนวน 1 ชุด ความคาดหวังหลังร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบการให้น้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola Powered Automatic Irrigation System) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถผันตัวเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ภาคการเกษตร (Young Smart Maker for Agriculture) กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเกษตรกร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน ๓๐ คน คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม เกษตรกร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ต้องนำมาในวันอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ในการอบรม รายละเอียดการอบรม  แนวคิดเกี่ยวกับ IoT และองค์ประกอบต่าง ๆ ทำความรู้จักกับอุปกรณ์ต่าง ๆ…

 • หลักสูตรระบบการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี IoT (ปรับปรุงใหม่)

  Rated 0 out of 5
  ฿20,000.00

  วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT) ในการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะผ่าน Application บน Smartphone และสร้าง Dashboard สำหรับตรวจสอบและติดตามผ่านทางหน้า web โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้พื้นฐาน และฝึกปฏิบัติต่อระบบจริง โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับบอร์ดควบคุมจัดการน้ำอัจฉริยะ พร้อมด้วยชุดเซ็นเซอร์ วัดอุณหภูมิ/ความชื้นในอากาศ, วัดค่าความชื้นในดิน และค่าความเข้มแสง ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง จำนวนท่านละ 1 ชุด มูลค่ากว่า 10,000 บาท สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ บอร์ดควบคุมอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT พร้อมซอฟต์แวร์มาตรฐานในการบริหารจัดการน้ำ เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ/ความชื้นในอากาศ ที่สื่อสารด้วย Modbus RS-485 Protocol เซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดิน ที่สื่อสารด้วย Modbus RS-485 Protocol เซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแสง ที่สื่อสารด้วย Modbus RS-485 Protocol   ความคาดหวังหลังร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบการให้น้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola Powered Automatic Irrigation System) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถผันตัวเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ภาคการเกษตร…